Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach funkcjonuje od dnia 1 września 2000 roku. Mieści się w zabytkowym, choć nieco już zniszczonym pałacyku z XIX wieku. Powstała na bazie zlikwidowanej trzyklasowej szkoły samorządowej. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, którego członkami są głównie rodzice uczniów i nauczyciele. Szkoła obecnie realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Zatrudnia 12 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w I i II etapie edukacyjnym. W roku szkolnym 2016/2017 liczy 70 uczniów. Warunki lokalowe są skromne (6 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna i pokój nauczycielski). Wiele prac związanych z funkcjonowaniem placówki wykonują rodzice: odnawianie pomieszczeń, drobne prace remontowe.